Européklubbens vedtægter

Klubben er en specialklub under Felis Danica, og dermed er omfattet af deres vedtægter for specialklubber.

 

Européklubbens vedtægter, godkendt på generalforsamlingen d. 16 april 2011.

Ændringer blev vedtaget på generalforsamlingen i 2013, 2014 og 2015 - se referaterne herfra for hvilke ændringer.

Europé Klubben blev stiftet den 25.11.1985 af Elsa Rienecker og Charlotte Heiberg.

§ 1. Navn og stiftelse.

1:1. Klubbens navn er Européklubben (EK).

1:2. Klubbens adresse er formandens.

1:3. Klubben er tilsluttet Landsforeningen Felis Danica (FD), herigennem FIFé.

1:4. Klubben og dens medlemmer arbejder ud fra EKs vedtægter i overensstemmelse med FDs og FIFés vedtægter.

§ 2. Klubbens formål.

2:1. At arbejde for at fremme kendskabet til racen Europé, og målrettet opdræt af racekatten Europé nationalt og internationalt.

2:2. At være opmærksom på racens standard og avlsregler, samt pleje racens interesser nationalt og internationalt. Der arbejdes for bevarelse af Européen som natur-race.

2:3. At værne om medlemmerne gennem samarbejde.

2:4. At udgive medlemsbladet EUROPÉEN 3 gange om året. Eller udgive et nyhedsbrev, hvis der ikke er

nogen redaktør.

2:5. At have en hjemmeside der opdateres mindst 1 gang om måneden.

 

§ 3. Økonomi.

3:1. Regnskabsåret følger kalenderåret – altså fra 1. januar til 31. december.

3:2. Økonomien er primært formandens ansvar og derefter kasserens.

3:3. Klubbens midler skal indsættes på en bankkonto.

3:4.a. Kassereren og formanden er hver især ansvarlig for køb under 2500 kr.

3:4.b. Kassereren og formanden er sammen ansvarlige for køb over 2500 kr.

3:4.c. Køb over 3500 kr. skal godkendes på et medlemsmøde, Generalforsamling (GF) eller Ekstraordinær Generalforsamling (EGF).

3:5. Klubbens medlemmer hæfter ikke for klubbens gæld.

3:6a Kassereren fremlægger regnskab og budget på generalforsamlingen.

3:6b I fald at kassereren ikke har mulighed for at møde op på året generalforsamling finder kassereren en egnet substitut.

§ 4. Bestyrelse.

4:1. Klubbens bestyrelse skal bestå af mindst 3 fuldgyldige medlemmer: Formand, kasserer og sekretær.

4:2. Bestyrelsen skal altid bestå af et ulige antal medlemmer.

4:3. Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år.

I LIGE år vælges formand og sekretær.

I ULIGE år vælges kasserer og bestyrelsesmedlemmer.

4:4. 2 suppleanter kan vælges for 1 år.

4:5Revisor vælges for 1 år.

4:6. Hvis lige antal stemmer forekommer, er det formanden der har den afgørende stemme.

4:7. Redaktøren af bladet EUROPÈEN er ansvarlig over for bestyrelsen.

4:8. Webmasteren er over for bestyrelsen ansvarlig for klubbens hjemmeside.

4:9. Formanden er ansvarshavende redaktør og webmaster.

4:10. Redaktøren og webmasteren skal indkaldes til bestyrelsesmøder, hvor de har taleret, men ikke stemmeret.

4:11. Bestyrelsen mødes efter indkaldelse fra formanden eller når et flertal af bestyrelsens medlemmer anmoder om det.

4:12. Bestyrelsesmødet er kun gyldigt, hvis flertallet af bestyrelsen er til stede.

4:13. Kasseren har ansvaret for at lave en opdateret medlemsliste, som sendes til formanden.

§ 5. Medlemskab.

5:1. Medlemskab af klubben er åbent for alle, der er interesserede i dens formål.

5:2. Danske medlemmer skal arbejde i overensstemmelse med Felis Danica´s vedtægter og etiske regler.

5:3. Alle medlemmer skal arbejde efter FIFés vedtægter og etiske regler.

5:4. Medlemmer, der opsiger deres medlemskab eller bliver udelukket, får ikke kontingent tilbage eller del i klubbens aktiver og udstyr.

5:5. Medlemskategorier: Hovedmedlem, opdrættermedlem og familiemedlem.

5:6. Medlemskabet ophører automatisk, hvis kontingentet ikke er betalt den 1. marts.

5:7. Såfremt et medlem optræder i strid med Européklubbens vedtægter og formål, kan Européklubbens bestyrelse sætte medlemskabet i bero til førstkommende generalforsamling. Endelig eksklusion kan kun foretages på en generalforsamling og med en flertalsbeslutning på mindst 2/3 af de afgivne stemmer.

5:8. Hvis Européklubben informeres af Felis Danica eller en hovedklub under Felis Danica om at et medlem har uafklarede forhold hos Felis Danica eller en hovedklub under Felis Danica vil medlemskabet blive stillet i bero til disse forhold er afklaret.

5:9. Ekskluderes et medlem af en af Felis Danicas hovedklubber, så vil medlemmet også blive ekskluderet fra Européklubben fra den dato, informationen foreligger fra Felis Danica eller en hovedklub under Felis Danica.

5:10. Kontingent og andre indbetalinger refunderes ikke ved eksklusion eller når et medlemskab stilles i bero.

5:11. Opdrætterprivilegier som brug af opdrætterliste, killingeliste, opdrætterannonce i bladet mv., ophører med øjeblikkelig varsel, når et medlemskab stilles i bero. Bladet modtages stadig, lige som evt. adgang til Facebook-gruppe og hjemmeside bibeholdes.

§ 6. Kontingent.

6:1. Kontingentet fastsættes på generalforsamlingen og er gældende for næste regnskabsår.

6:2. Kun medlemmer, der har betalt for at få bladet trykt og tilsendt, får dette.

6:3. For nye hovedmedlemmer, som betaler første gang efter 1. november, gælder kontingentet også for det følgende år.

§ 7. Medlemsmøder.

7:1. Medlemsmøder afholdes af bestyrelsen. De kan annonceres på forhånd eller spontant.

7:2. Der skal laves referat af mødet.

7:3. Fremmødte skal noteres.

7:4. Referat skal i næstkommende nummer af EUROPÉEN og inden for en måned lægges ud på hjemmesiden.

 

§ 8. Generalforsamling (GF) og Ekstraordinær Generalforsamling (EGF).

8:1. GF er klubbens øverste myndighed og er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte.

8:2. GF skal afholdes i marts eller april.

8:3. Kontingentet skal være betalt senest 14 dage før GF/EGF for, at medlemmer har stemmeret.

8:4. Mindst ½ af de stemmeberettigede medlemmer på GF/EGF skal stemme for et forslag for at det kan godkendes.

8:5. Medlemmer skal være 18 år for at være stemmeberettigede.

8:6. Et medlem, der ikke er til stede på GF/EGF kan ikke få forslag fremlagt på GF/EGF

8:7. EGF afholdes hvis mindst halvdelen af medlemmerne eller mindst 2/3 dele af bestyrelsen anmoder om det.

8:8. Indkaldelse til GF eller EGF skal offentliggøres på hjemmesiden når der er fastsat en dato.

8:9. Indkaldelse og dagsorden til GF eller EGF skal være medlemmerne i hænde senest 14 dage før GF eller EGF.

8:10. Forslag til GF skal være sekretæren i hænde senest 30 dage før GF.

8:11. Forslag til EGF skal være sekretæren i hænde senest 21 dage før EGF.

8:12. Formandens beretning og regnskabet skal fremlægges ved GF.

8:13. Referatet fra GF/EFG skal i næstkommende nummer af EUROPÉEN og inden for en måned lægges på hjemmesiden.

 

§ 9. Dagsorden for Generalforsamling (GF).

9:1. Formanden åbner mødet.

9:2. Protokol over stemmeberettigede medlemmer ajourføres.

9:3. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere.

9:4. Formandens beretning.

9:5. Budgetforslag fremlægges.

9:6. Det reviderede regnskab fremlægges.

9:7. Valg til bestyrelse:

I lige år: Valg af formand og sekretær, for 2 år.

I ulige år: Valg af kasserer og bestyrelsesmedlemmer, for 2 år.

Årligt: Valg af 1 revisor, for 1 år.

9:8. Kontingent for det kommende år fastsættes.

9:9. Indkomne forslag.

9:10. Eventuelt.

9:11. Formanden afslutter mødet.

§ 10. Dagsorden for Ekstraordinær Generalforsamling (EGF).

10:1. Formanden åbner mødet.

10:2. Protokol over stemmeberettigede medlemmer ajourføres.

10:3. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere.

10:4. Punkt for EGF.

10:5. Indkomne forslag.

10:6. Eventuelt.

10:7. Formanden afslutter mødet.

§ 11. Vedtægtsændringer.

11:1. Klubbens vedtægter kan kun ændres ved en generalforsamlingsbeslutning, enten på GF eller EGF.

11:2. Vedtægtsændringer kan kun ske ved kvalificeret flertal. Kvalificeret flertal er mindst 2/3 af de afgivne gyldige stemmer, blanke stemmer tæller ikke med.

11:3. Vedtægtsændringer skal være med i indkaldelsen til GF / EGF.

11:4. Vedtægtsændringer skal godkendes af Felis Danica, før de er gyldige og kan træde i kraft.

§12. Klubbens opløsning.

12:1. Forslag om klubbens opløsning skal fremsættes på en ordinær generalforsamling - jf. § 8:11. Ved opløsning af klubben kan dens midler kun anvendes til formål, der angår katte, hvorfor forslag herom skal indgå i det indsendte forslag.

For at forslaget kan vedtages kræves:

- at det på den ordinære generalforsamling opnår 2/3 af de afgivne stemmer.

- at forslaget genfremsættes på en ekstraordinær generalforsamling senest en måned efter den ordinære generalforsamling og her opnår mindst 2/3 af de afgivne stemmer. Den ekstraordinære generalforsamling indkaldes efter de i § 8 anførte bestemmelser.

 

Design by Eife ©Européklubben 1995-2018